Our Team

Kouga Executive Mayor

Cllr Hattingh Bornman
Cllr Hattingh Bornman
EXECUTIVE MAYOR
071 885 9888
mayor@kouga.gov.za